RS-232 接口,RS-232

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2021/07/27 11:20:30

RS-232 接口,RS-232
RS-232 接口,RS-232

RS-232 接口,RS-232
    就是一种接口形式和标准,串口的样子是这样的
    下面这是串口座,用于加工制造设备

        
    下面这是设备上是串口